cooperationRequest.php مرکز شتابدهی ICT ، Trig Up
برای ارسال مدارک و مکاتبات به درخواست همکاری با تریگ آپ لطفا از طریق info@trigup.com اقدام فرمایید.
باتشکر