weblog.php مرکز شتابدهی Trig Up
  • تاریخ: 1395-11-17
  • دسته: دسته بندی نشده

دومین Trigupday فناپ جمعه 15 بهمن‌ماه 1395 در دانشگاه خاتم برگزار شد. در این مراسم استارتاپ هایی که طی 5 ماه از دوره‌های پیش شتاب‌دهی و شتاب‌دهی با موفقیت گذر کرده بودند درمقابل سرمایه گذاران محصول خود را جهت جذب سرمایه‌گذار و ورود  به بازار معرفی کردند.

  • تاریخ: 1395-9-30
  • دسته: دسته بندی نشده


  • تاریخ: 1395-9-24
  • دسته: دسته بندی نشده

دفتر دوم مرکز شتابدهی Trigup به عنوان اولین شتابدهنده شمال شرق کشور 24 آذر ماه 1395 در تالار خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح می گردد.